Desisyon


Hindi ka araw-araw makakahanap ng taong gusto mong mahalin.At kapag dumating ang isang natatanging pagkakataon, na hindi mo na kailan maibabalik pa kapag iyong pinalampas, maglalakas-loob ka bang gumawa ng paraan sa abot ng iyong makakaya, o patuloy lamang na mag-aalinlangan?
-An Unlikely Pair, Jon's GodModeOn

0 Reaction(s) :: Desisyon